एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीमहोत्तरी जिल्ला बर्दिवास नगरपालिकामा रहेका मुसहर बस्ती नेपालको अति विपन्न र पिछडिएको जाति रहेको समुदायमा पर्छ ।  तेस्रो मुसहर एकीकृत बस्तीमा ५३ घर, एक मन्दिर, एक बाल उद्मान, १ सामुदायिक भवन, १ सवारी पार्किङ तथा प्रतिक्षलय, १ चौतारा, ४ सार्वजनिक शौचालय, ५ सार्वजनिक धारा, ४ मि. चौडा बाटो र नाला रहेको छ । यस बस्तीमा कुल लागत पाँच करोड चार लाख छत्तिस हजार आठ सय साठ्ठी रुपैया रहेको थियो ।

अन्य विवरण:

परियोजनाको नाम ः एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती
परियोजनाको ठेगाना ः महोत्तरी २, बर्दिवास
परियोजना सुरु गरिएको मिति ः २०७४ पुस २५ गते शिलान्यास
परियोजना सकिएको मिति ः २०७४ बैशाख १ गते
जम्मा लागत समय ः ९५ दिन
घर संख्या ः ५४
तल्ला ः २
घडेरीको क्षेत्रफल ः ३.५ धुर
घरको कुल क्षेत्रफल ः ८७२ ब.फि. (भुई तल्ला २२८२२, पहिलो तल्ला २२८१८)
घरको उचाई ः १९ फिट
कोठाको संख्या ः ४ वटा
शौचालय ः १ (घर भित्र)
धारा ः १ वटा
घरका कोठाहरुको क्षेत्रफल ः ९८१०
घरको प्रकृती ः भुकम्प प्रतिरोधी, बाढिपहिरो प्रतिरोधी, अपाङ्ग मैत्री, बालबालिका मैत्री
लाभग्राही परिवार संख्या ः ५३
लाभग्राही किसिम ः बषौं देखी गरिवीको चपेटामा परेका, समाजबाट हेपिएका, पिछडिएका समुदाय
जम्मा जनसंख्या ः ३७५ जना
प्रति घर जनसंख्या ः ५ जना
बसोवास गर्ने जाति समुह ः माझि, दुसाद, हजाम, मुसहर
प्रति घर लागत ः ९ लाख ५१ हजार ६ सय ३८ रुपैंया ८६ पैसा (भौतिक पुर्वाधार सहित)
जम्मा लागत ः ५ करोड ४ लाख ३६ हजार ८ सय ६० रुपैंया
परियोजना कुल क्षेत्रफल ः १५ कठ्ठा
समन्वय तथा सहयोग ः जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, बर्दिवास नगरपालीका, मालपोत कार्यालय बर्दिवास, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय महोत्तरी । 
श्रम सहयोग ः सशत्र प्रहरी वल, क्वीक भोलिन्टिएर, भोलिन्टिएर मिनिष्ट्री नेपाल,  साथै बिभिन्न स्वयंसेवी संघ संस्थाहरु ।
परियोजनाको प्रकृती ः दलित, पिछडिएको, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा चरम गरिवीको चपेटामा परेका मुसहर जातीका लागि स्थाई बासस्थान निर्माण
सहयोगी संस्था, ब्यक्तिहरु ः देश तथा बिदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु, एन.आर.एन.ए. संघ संस्थाहरु
निर्मित संरचनाहरु ः ५३ आवासिय घर, एक सामुदायिक भवन, एक मन्दिर, एक बाल उद्मान, सवारी पार्किङ, प्रतिक्षालय, चौतारा, ४ सार्बजनिक शौचालयहरु, ५ सार्बजनिक धाराहरु, ४ मिटर चौडा बाटो र नाला, कम्पाउण्ड र एउटा भ्यू टावर ।
कुल संकलन सहयोग ः ७ करोड ६३ लाख ३९ हजार १ सय २७ रुपैंया ५३ पैसा(गिरानचौरको बाँकी रकम सहित)
खर्च भई रहेको सहयोग ः २ करोड ५९ लाख २ हजार २ सय ६७ रुपैंया ५३ पैसा (आगामी परियोजनामा खर्च गरिने)

लाभग्राहीको विवरण :

qm=;=

3/d'nLsfgfd

dlxnf

k'?if

s'n kl/jf/ ;+Vof

s}lkmot

!

km]s' ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@

lhlguf]ltdfg

hgf

hgf

hgf

 

#

laN6' ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$

emu? ;bf

hgf

hgf

hgf

 

%

lji0f'b]j ;bf

hgf

hgf

hgf

 

^

km]sgf ;bf

hgf

hgf

hgf

 

&

lah'lnof ;bf

hgf

hgf

hgf

 

*

>L lszf]/ ;bf

hgf

hgf

hgf

 

(

jf;'b]j ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!)

hogGbg ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!!

km]df ;bf

hgf

hgf

!) hgf

 

!@

kljqL ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!#

;'g]nfn ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!$

/lhof ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!%

;+ho ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!^

/fdj[If ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!&

/fdlh ;bf

hgf

hgf

hgf

 

!*

sl/ofdfemL  d';x/

hgf

hgf

hgf

 

 

!(

czf]s ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@)

;'lgtf ;bf  cd/nfn ;bf_

hgf

hgf

hgf

 

@!

' ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@@

;'s]Zj/ ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@#

/fdPsjfn ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@$

lji0f' ;bf - 7'nf] _

hgf

hgf

hgf

 

@%

a]lRg ;bf

hgf

hgf

!) hgf

 

@^

/fdk[t ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@&

lagf]b ;bf

hgf

hgf

hgf

 

@*

dx]Gb| ;bf

hgf

hgf

!@ hgf

 

@(

alb| ;bf

hgf

hgf

!) hgf

 

#)

g6jf ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#!

/f]lxt ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#@

d'Ggf ;bf

hgf

hgf

hgf

 

##

;g]r/L ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#$

ld>Lnfn ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#%

em/L ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#^

lzjs'df/ ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#&

lblnk ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#*

em'lgof ;bf

hgf

hgf

hgf

 

#(

OGb|b]j ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$)

;l~hk ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$!

dfgsL ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$@

b]jsL ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$#

;'hLCifLb]j -;bf ÷ d';x/_

hgf

hgf

hgf

 

$$

;q'wg ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$%

df]xg ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$^

/fhb]j ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$&

rGb]Zj/ ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$*

clerg ;bf

hgf

hgf

hgf

 

$(

laGb] ;bf ÷ a'nf] ;bf

hgf

hgf

hgf

 

%)

;d'bflos ejg